ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การจัดการความรู้ (KM) 2560

   

การจัดการความรู้ (KM) 2560 เรื่อง กระบวนการติดตามและให้การสนับสนุนนักศึกษาเพื่อลดการออกกลางคัน วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช