ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการฝึกอบรมก้าวใหม่วิทยุชุมชน...สู่การเปลี่ยนแปลง

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช บริการวิชาการแก่สังคม โครงการฝึกอบรมก้าวใหม่วิทยุชุมชน...สู่การเปลี่ยนแปลง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช