ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเข้มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงหลักสูตรและการสอน

   

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มสธ. จัดการสัมมนาเข้มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงหลักสูตรและการสอน วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช