www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน (เดือนสิบ)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน (เดือนสิบ) เพื่อให้ความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com