ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน (เดือนสิบ)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เรื่อง การทำขนมพื้นบ้าน (เดือนสิบ) เพื่อให้ความรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ แก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช