ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 24 กันนายน 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับป.บัณฑิต โดยมี รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ เป็นวิทยากร