www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ สานสายใยสู่ความสำเร็จ

   

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดระนอง(เจ้าภาพ) กระบี่ พังงา ภูเก็ต ชุมพร สุราษฏร์ธานี และนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม นักศึกษาใหม่ ชมรมนักศึกษาและบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 162 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com