www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรม จงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงค์

   

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดกิจกรรม "จงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงค์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงค์จักรี พร้อมได้รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ศูนย์ฯและพื้นที่สาธารณะต่างๆ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com