ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อ

   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนยืวิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา กศน.อ.เมืองสุราษฏร์ธานี ในงานปัจฉิมนิเทศ กว่า 300 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี