www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษาต่อ

   

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ศูนยืวิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา กศน.อ.เมืองสุราษฏร์ธานี ในงานปัจฉิมนิเทศ กว่า 300 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com