www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษามใหม่

   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่ามกับชมรมฯสุราษฏร์ จัดโครงการสัมมนานักศึกษามใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ และกิจกรรม มสธ.อาสารักษ์ป่า รักสมุย ณ รร.เกาะสมุยและพื้นที่ปลูกป่า อ.เกาะสมุย โดยผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง(อ.ที่ปรึกษาชมรม) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมปลูกป่าท่านประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยให้เกียรติเปิดงาน และมีเครือข่าย กศน.สมุย ชุมชน ร่วมกิจกรรมกว่า 100คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com