ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาบุคลากรกองทุน 12 ปี

   

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ ร่วมกับ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนางานของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ. สู่ความเป็นเลิศ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานการดำเนินกิจการไฟฟ้า และการจัดภูมิทัศน์เขื่อนรัชชประภา