www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาบุคลากรกองทุน 12 ปี

   

โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการการศึกษาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ ร่วมกับ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนางานของศุนย์วิทยพัฒนา มสธ. สู่ความเป็นเลิศ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานการดำเนินกิจการไฟฟ้า และการจัดภูมิทัศน์เขื่อนรัชชประภา
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com