ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การเรียนการสอนชุดวิชา 21005

   

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ประสานงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุดวิชา 21005 นักศึกษาตามโครงการ MOU วิทยาลัยชุมชน โดย ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีนักศึกษาเข้าร่วม 65 คน
วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 ประสานงานการจัดสอนเสริมเก็บคะแนนชุดวิชา 21005 ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง นักศึกษาร่วมกิจกรรม 45 คน