www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การเรียนการสอนชุดวิชา 21005

   

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ประสานงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุดวิชา 21005 นักศึกษาตามโครงการ MOU วิทยาลัยชุมชน โดย ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีนักศึกษาเข้าร่วม 65 คน
วันที่ 9 -10 มิถุนายน 2561 ประสานงานการจัดสอนเสริมเก็บคะแนนชุดวิชา 21005 ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง จ.ระนอง นักศึกษาร่วมกิจกรรม 45 คน
     
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com