ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ก้าวสู่ 40 ปี มสธ. : สู่ก้าวที่กล้าเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาและบัณฑิตอย่างยั่งยืน

   

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จัดการปาฐกพิเศษ เรื่อง "ก้าวสู่ 40 ปี มสธ. : สู่ก้าวที่กล้าเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาและบัณฑิตอย่างยั่งยืน" โดยท่านนายกสภา มสธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ท่าน รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ ร่วมกิจกรรม และการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี