www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ก้าวสู่ 40 ปี มสธ. : สู่ก้าวที่กล้าเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาและบัณฑิตอย่างยั่งยืน

   

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จัดการปาฐกพิเศษ เรื่อง "ก้าวสู่ 40 ปี มสธ. : สู่ก้าวที่กล้าเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาและบัณฑิตอย่างยั่งยืน" โดยท่านนายกสภา มสธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ท่าน รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ ร่วมกิจกรรม และการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมร้อยเกาะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com