www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร

   

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ฐปนรรต พรหมอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช เวลา 08.00-08.30น. ประเด็น “40 ปี มสธ.กับการศึกษาทางไกล”
     
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com