ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การนิเทศงาน และนโยบายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน

   

วันที่ 11มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ โดยท่านได้ให้เกียรติ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เดินทางมานิเทศงานพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรศูนย์ฯและให้ความอนุเคราะบรรยายแนวทางการทำผลงานเพื่อปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น