ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

Walk-in Exam

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ Walk-in Exam ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3, 10, 17 และ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561