ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561 มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 8 คน