www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสา รักษ์ป่ารักระนอง

   

วันที่ 25 สิงหาคม 2561ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ.ระนอง ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสา รักษ์ป่ารักระนอง เพื่อร่วมปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อ.เมือง จ.ระนอง มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ.และเครือข่ายสนับสนุน อาทิ กศน.เมืองระนอง สโมสรไลอ้อนระนองรัตนรังสรรค์ คุณรุ่งระพี มหพันธุ์ทิพย์ อ.จิตฤทัย อบจ.ระนอง และคุณนริส สิงหวังชา มีผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 120 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com