ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing)

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOU-EPT (E-Testing) รุ่นที่ 561 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 มีผู้เข้าสอบทั้งหมด 27 คน