www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ

   

โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และชุมพร จัดทำโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ทักษะการเรียนในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายช่วยเหลือนักศึกษาของชมรมนักศึกษาและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมีผอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเป็นวิทยากรร่วมกิจกรรม คือ ผศ.กชกร ณ นครพนม ผศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร ผศ.ดร.พิศิษฐ์ ณัฎประเสริฐ นายชนัญญู เผือกพรหม มีนักศึกษา บัณฑิต มสธ.ร่วมกิจกรรรมกว่า 220 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com