www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา กศน.อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า

   

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อ (เน้นสัมฤทธิบัตร) ให้นักศึกษา กศน.อ.เมืองพังงาและอ.ตะกั่วป่า ในงานปัจฉิมนิเทศ ผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 250 คน
     
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com