ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร กองทุน มสธ. 12 ปี

   

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Teamwork) และศึกษาดูงานด้านการบริการครบวงจร กองทุน มสธ. 12 ปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562