ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร