www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ

   

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ ทางสถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศทไทย จังหวัดภูเก็ต เพื่อ ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการ ของมหาวิทยาลัย และพบปะเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com