ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมอบรมเข้มสาขาวิชานิติศาสตร์

   

กิจกรรมอบรมเข้มสาขาวิชานิติศาสตร์ ชุดวิชา 41231 กฎหมายอาญา 1 ภาค 1/56 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช