www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระนอง กว่า 120 คน

วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา ปวส.วิทยาลัยอาชีพท่าแซะ จ.ชุมพร

วันที่ 13 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดย รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการฯและคณะ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักศึกษา ปวส.วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวนกว่า 100 คน

วันที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อนักศึกษา ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา จ.นครศรีธรรมราช กว่า 120 คน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดย รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการและคณะ ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ นศ.วิทยาลัยสารพัดช่างพัดช่างภูเก็ต จ.ภูเก็ต พร้อมทั้งจัดบูทในงาน open house ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่ โดยมีคณะกรรมการชมรม นศ.มสธ.จ.กระบี่ ให้บริการตอบคำถาม มีนักศึกษาสนใจจำนวนมาก
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com