ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนตำรวจ สังกัดกองร้อยที่4,5 ศูนย์ฝึก ตชด.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 200 คน พร้อมกำหนดวันเวลาให้บริการรับสมัครภายในหน่วยงาน มีนักเรียนตำรวจแจ้งความจำนงสมัครเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์กว่า 70 คน