ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การจัดการความรู้ ประจำปี 2563

   

การจัดการความรู้ ประจำปี 2563 เรื่องแนวทางปฏิรูปจัดแผนการเรียนและการสอบกลางภาค ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช