ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา แก่กำลังพล

   

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวฯ ออกหน่วยบริการแนะแนวการศึกษา แก่กำลังพลสังกัด มทบ.41กองทัพภาคที่ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช