ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

   

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Sukhothai Thammathirat Open University English Proficency Test STOU-EPT (E-Testing) วันที่ 1, 2, 22, 23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 160 คน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย