ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่าย

   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอน ของ มสธ. ในยุค New Normal แก่เครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ในพื้นที่บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา และ นครศรีธรรมราช วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง