ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แก่โรงเรียนในพื้นที่บริการ 6 แห่ง รวมจำนวน 31 เครื่อง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริจาค จะได้นำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป