ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562

   

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2562 ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช