ภาพกิจกรรม

ตรวจประกันคุณภาพ 2562
แห่หมฺรับ 2563
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการจิตอาสา มสธ.
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา
ร่วมรายการวิทยุ
สัมมนาเครือข่าย
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
นายอำเภอมอบหน้ากากอนามัย
แนะแนวการศึกษา แก่กำลังพล
การจัดการความรู้ ประจำปี 2563
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา
ถวายเทียนพรรษา
แนะแนวการศึกษา
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ติวก่อนสอบ
ร่วมรายการวิทยุ อสมท.พังงา
ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษา
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.
ร่วมรายการวิทยุ อสมท.ระนอง
แนะแนวการศึกษา ค่ายรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง
ประชุมเลือกคณะกรรมการชมรมบัณฑิต
แนะแนวการศึกษา กศน.เมืองนครศรีธรรมราช
แนะแนวการศึกษา กศน.เมืองภูเก็ต
แนะแนวการศึกษา
พบปะเครือข่าย
กิจกรรมอบรมเข้มสาขาวิชานิติศาสตร์
แนะแนวการศึกษา
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ
ร่วมรายการวิทยุ
พบปะเครือข่ายวิทยาลัยชุมชน
แห่หมฺรับ
แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษา
ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปริญญาตรี
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
แนะแนวการศึกษา
พบปะเครือข่าย
โครงการ 4 สค จิตอาสา มสธ.
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร กองทุน มสธ. 12 ปี
แนะแนวการศึกษา กศน.อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า
แนะแนวการศึกษา กศน.เกาะสมุย
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย..สู่ความสำเร็จ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
STOU-EPT (E-Testing)
แนะแนวการศึกษา แก่กำลังพล
แนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการ มสธ. 40 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน
โครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสา รักษ์ป่ารักระนอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SMART teacher Thailand 2018
โครงการฝึกอบรม มสธ. เติมความรู้กฎหมายใกล้ตัวชาวบ้าน สานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการศึกษาทางไกล
โครงการ 40 ปี มสธ.จิตอาสาปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการการศึกษาของ มสธ.
แนะแนวการศึกษา
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ทำบุญถวายเทียนพรรษา ปี 2561
การจัดการความรู้
Walk-in Exam
โครงการการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
การนิเทศงาน และนโยบายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร
ก้าวสู่ 40 ปี มสธ. : สู่ก้าวที่กล้าเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาและบัณฑิตอย่างยั่งยืน
การเรียนการสอนชุดวิชา 21005
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. เพื่อสังคมในเขตพื้นที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.10 แห่ง
ร่วมรายการวิทยุ อสมท.สุราษฏร์ธานี
กิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 2561
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่ 15
โครงการสัมมนาบุคลากรกองทุน 12 ปี
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)
การสอนเสริมโดยการนัดหมาย
เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ปันเรียนปันรู้)
แนะแนวการศึกษา
สัมมนาเสริมบัณฑิตศึกษา
สัมมนานักศึกษามใหม่
แนะแนวการศึกษาต่อ
กิจกรรม จงรักภักดี เทิดทูนจักรีบรมราชวงค์
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ สานสายใยสู่ความสำเร็จ
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
ปฐมนิเทศ
แนะแนวการศึกษา
ฝึกอบรม PR อปท.อย่างไรให้โดนใจประชาชน
เชื่อมโยงภารกิจ
โครงการ มสธ.ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียีติแม่ของแผ่นดิน
โครงการ มสธ.รักษ์ป่า ต้นกล้าของแม่
ร่วมรายการทาง NBT สุราษฏร์ธานี
การทำขนมพื้นบ้าน (เดือนสิบ)
สัมมนาเข้มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
โครงการฝึกอบรมก้าวใหม่วิทยุชุมชน...สู่การเปลี่ยนแปลง
การจัดการความรู้ (KM) 2560
โครงการ มสธ.อาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๙๓๙ ดอก ถวายพ่อหลวง
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้
Walk-in Exam
รับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร
แนะแนวการศึกษา MOU วิทยาลัยชุมชน
สอนเสริมพิเศษชุดวิชากฎหมาย
สัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใย สู่ความสำเร็จ
แนะแนวการศึกษา
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียน ปันรู้
ออกบูตประชาสัมพันธ์
ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 59
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน
ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.
ลงนามถวายพระพร
โครงการน้อมรำลึกเทิดไท้..ราชันแห่งสยาม
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา
ฝึกซ้อมรับปริญญา
กิจกรรมปลูกป่าถวายแม่
รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่
สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา
ทำบุญถวายเทียนพรรษา
อบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
กิจกรรมพิเศษ ชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
โครงการ "กินข้าวยำ แลหนังลุง โนราห์"
แนะแนวสัญจร
จัดสอบตามความพร้อมนักศึกษา (Walk in Exam)
การจัดการความรู้ประจำปี 2559
การพัฒนาศักยภาพครู
สอนเสริมค่ายวชิราวุธ
แนะแนวการศึกษาร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์จัดบริการสังคม
มสธ.ตะลุงเกมส์ สานไมตรี 38 ปี มสธ.
วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 59
ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่
แนะแนวการศึกษา
สัมมนาผู้นำชมรม
รับสมัครนักศึกษา MOU
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย
ประชุมค่ายวชิราวุธ (MOU)
มสธ. ปั่นสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปันเรียนปันรู้
แนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ 58
ประสานงาน MOU ค่ายวชิราวุธ
แนะแนวสัญจร
ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประชุมวิจัยภาพลักษณ์ มสธ.
แนะแนวค่ายฯ กระบี่
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา มสธ. ครบ 37 ปี
พิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนา
ปฐมนิเทศ MOU ค่ายเขตอุดมศักดิ์
แนะแนวสัญจร
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้
สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
ถวายเทียนพรรษา 2558
พี่ช่วยน้องติวเข้มก่อนสอบ
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อสังคม
แนะแนวตาม MOU
แนะแนวค่ายเขตอุดมศักดิ์
กิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบทางไกล
Walk in Exam
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
แนะแนวการศึกษา
สัมมนานักศึกษาใหม่
แนะแนวกลุ่มเฉพาะ
โครงการกีฬา มสธ. ภาคใต้
วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ
ประชุมโครงการความร่วมมือกับกองทัพบก
โครงการรณรงค์สร้างค่านิยมองค์กร
เพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (ติวเข้มชุดวิชา)
แนะแนวการศึกษาต่อเฉพาะกลุ่ม
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณ
แนะแนวสัญจร
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสายใยสู่ความสำเร็จ
สัมมนาชมรมบัณฑิตทั่วประเทศ
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ
กิจกรรมสถาปนา มสธ. ครบรอบ 36 ปี
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
โครงการเตรียมความเข้าสู่ AEC
การสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.
แนะแนวการศึกษา
โรดโชว์
หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่
สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้
ผอ.วิวิทย์ ร่วมรายการ อสมท. สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมวันวิสาขบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 2557
อบรมเข้ม ป.บัณฑิต
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
แนะแนวสัญจร
ติวพิเศษกฎหมาย
โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
ร่วมรายการวิทยุ
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ร่วมรายการ อสมท.ชุมพร
แนะแนวสัญจร
โครงการสัมมนาวิชาการ
ชมรมระนองร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
สัมมนาผู้นำชมรม
กิจกรรมวันพ่อ
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
แนะแนววิทยาลัยชุมชนระนอง
ติวเข้มชุดวิชา
ชมรมสุราษฎร์ธานีร่วมงานประเพณีชักพระ
แนะแนวการศึกษาในเรือนจำ
โครงการทางวิชาการวันสถาปนา มสธ.
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา
โครงการวันสถาปนา มสธ.
แนะแนว กศน.
โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านประกอบลีลา : อนุรักษ์ภาษาถิ่น
จัดบูธแสดงนิทรรศการ
แนะแนวสัญจร
โครงการสัมมนาวิชาการ
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
MOU กับค่ายเขตอุดมศักดิ์
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ
ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
โครงการบัณฑิตอาสา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาผู้นำชมรมทั่วประเทศ
ชมรมนักศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ร่วมถวายพระพร
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้
แนะแนวนักศึกษา กศน.ภูเก็ต
อบรมเข้ม ป.บัณฑิต
ประชุมเครือข่ายลิกอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2556
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ
ร่วมรายการทาง NBT นครศรีธรรมราช
การบรรยายทางวิชาการ
จัดบูธประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร งบประมาณกองทุน มสธ. 12 ปี
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แนะแนวสัญจร
จัดนิทรรศการโรงเรียนปากพนัง
โครงการสัมมนาวิชาการ นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต
ประชุมเตรียมงานกีฬา..ภาคใต้
โครงการสัมมนาวิชาการ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
กีฬาเครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6
แนะแนวการศึกษาต่อ
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา
กิจกรรมวันพ่อ 55 ชมรมนักศึกษา มสธ. ระนอง
กิจกรรมวันพ่อ 55 ชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2555
หน่วยรับสมัครเคลื่นที่ ภาคปลาย
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
ร่วมรายการ อสมท.ภูเก็ต
กิจกรรมแนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
ประชุมเตรียมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานสถาปนา มสธ.
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนา
กิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดกระบี่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
สัมมนานักศึกษาใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft PowerPoint
ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
รณรงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่
ร่วมรายการ NBT นครศรีธรรมราช
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาทั่วประเทศ
กิจกรรมสัปดาห์บริการการศึกษา
เยี่ยมชมรายการข่าวข้นคนข่าว
การประชุมผู้นำชมรมนักศึกษาและกีฬาภาคใต้
แนะแนวสัญจร
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
ร่วมรณรงค์ทาง สวท.ภูเก็ต
อบรมเข้ม ป.บัณฑิต
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
ร่วมรายการ NBT นครศรีธรรมราช
จัดนิทรรศการงานนัดพบแรงงานใหญ่
แนะแนวสัญจร
ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
กิจกรรม Happy Relex
ฝึกอบรมการใช้เครื่องอ่านและจัดทำหนังสือเสียงเดซี
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย
โครงการแนะแนวนัดหมาย
ประชุมชมรมบัณฑิต มสธ. สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ 2555
แนะแนวสัญจร
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จัดบูธงานอาชีวปริทัศน์
สัมมนาวิชาการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ่ 2555
สวัสดีปีใหม่ 2555
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา
จัดนิทรรศการ
กีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
โครงการแนะแนวสัญจร
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมาย
ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ 54
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
แนะแนวการศึกษาและติวเข้มก่อนสอบไล่
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนา มสธ. 2554
งานวันสถาปนา มสธ. จังหวัดภูเก็ต
งานวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำบุญเลี้ยงพระ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม มสธ.ทาง อสมท.สุราษฎร์ธานี
โครงการสัมมนาบุคลากรกองทุน 12 ปี
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2553
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
สัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.
สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต
สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช
สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.ระนอง จ.ชุมพร
สัมมนา นักศึกษาใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี
ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2554
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
อบรมบัณฑิตอาสา
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
อบรมเข้ม ป.บัณฑิต
หน่วยประสานงานชมรมนักศึกษา
ร่วมรายการ สวท. ชุมพร
โครงการกีฬาสัมพันธ์ มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 8
แนะแนวในเรือนจำ
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ค่าย มสธ. สุราษฎร์ธานี
จัดบูธนิทรรศการปลูกป่าชายเลน
โครงการแนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
จัดบูธนิทรรศการ
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายแพ่ง1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
ร่วมสืบสานงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ
โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่
โครงการแนะแนวสัญจร
ร่วมรายการวิทยุ อสมท.
ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.
จัดแสดงนิทรรศการ
โครงการสัมมนา 14 จังหวัดภาคใต้
งานชักพระสุราษฎร์
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
กิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ร่วมประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ
แนะแนวสัญจร
รณรงค์ผ่านวิทยุท้องถิ่น
สัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
ร่วมรายการวิทยุ
กิจกรรมชมรมนักศึกษา มสธ. ในอำเภอเกาะสมุย
กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมวันสถาปนา มสธ. จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง จังหวัดกระบี่
กิจกรรมทางวิชาการ วันสถาปนา มสธ. 2553
แนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา
รณรงค์สถานีวิทยุท้องถิ่น
แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา
ชมรมนักศึกษาจังหวัดพังงาจัดตักบาตรวันแม่
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการ
โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีพุทธวิถีธรรม หลักธรรมท่านพุทธทาส
สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2553
สัมมนานักศึกษาใหม่
ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.
ประชุมชมรมนักศึกษาเกาะสมุย
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
ประชุมเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ.
ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น (ปี53 รุ่นที่2)
สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ
ร่วมรายการวิทยุ มสธ.
ประชุมออกหน่วยรับสมัคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อินเตอร์เนตเบื้องต้น (ปี53 รุ่นที่1)
ร่วมรายการวิทยุชุมชน
รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ ร่วมรายการวิทยุท้องถิ่น
ผู้อำนวยการร่วมรายการโทรทัศน์ช่อง 11
อบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2552 รุ่นที่ 3