<
 
สมัครสอบตามความพร้อมของนักศึกษา รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษาที่ 1/2563

รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 113 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รับสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา
ตรวจประกันคุณภาพ 2562 แห่หมฺรับ 2563 ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่


 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตู้ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001 โทรศัพท์ 075-378680-8 โทรสาร 075-378686 อีเมล์ nr.adoffice@stou.ac.th