รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต

รับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 115

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ให้บริการห้องประชุมและห้องสัมมนา
ตรวจประกันคุณภาพ 2562 แห่หมฺรับ 2563 ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่


 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ตู้ปณ.33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์
075-378680 ถึง 1  โทรสาร 075-378686 อีเมล์ nr.adoffice@stou.ac.th