ภาพกิจกรรม

การแนะแนวการศึกษาต่อและจัดนิทรรศการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

3 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก