ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก