ภาพกิจกรรม

การแนะแนวการศึกษาต่อและร่วมจัดนิทรรศการ

สถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานี