ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา ประชาชน

ณ ที่ทำการศูนย์ฯและห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562