ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก จัดสอบ STOU-EPT / Walk-in Exam

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562