ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.ฉะเชิงเทรา

ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนธันวาคม 2562