ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.ปราจีนบุรี

ณ จังหวัดปราจีนบุรี เดือนธันวาคม 2562