ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนธันวาคม 2562