ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกเยี่ยมเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. จ.สมุทรปราการ

ณ จังหวัดสมุทรปราการ เดือนธันวาคม 2562