ภาพกิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร