ภาพกิจกรรม

โครงการ มสธ. จิตอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 12

โดยชมรมนักศึกษาเขตรับผิดชอบและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก

ณ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562