ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 7-8 และ 10 พฤษภาคม 2562

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี / ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก