ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายกร่วมกับสำนักบริการการศึกษา มสธ.

พบปะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา มสธ. จังหวัดปราจีนบุรี

ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 14 มกราคม 2562