ภาพกิจกรรม

การสัมมนาเสริมระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

วันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก