ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา

ณ สนามสอบจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562