ภาพกิจกรรม

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาคการศึกษา 2/2561

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (STOU-EPT e-testing)รุ่นที่ 362

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก